Nalaten

Wij krijgen verschillende vragen over het testament en nalaten aan een goed doel, daarom hebben wij deze veel gestelde vragen gemaakt. Heeft u een andere vraag of is uw vraag niet beantwoord neem dan contact op met Anja Bramsen van Stichting ALS Nederland op 088-6660333 of op a.bramsen@als.nl.

Waarom een testament?

Het opstellen van een testament is nodig als er wordt afgeweken van de wet. Dat is het geval indien u na het overlijden een deel of het gehele vermogen wenst te schenken aan een goed doel.
Indien er geen testament is van degene die overlijdt, dan bepaalt de wet wat er met uw nalatenschap gebeurt. Uw familie komt dan als eerste in aanmerking voor uw nalatenschap. Door middel van een testament kunt u zelf uw wensen over uw nalatenschap bepalen.
U kunt door het juiste testament op te stellen er ook voor zorgen dat er zo min mogelijk (erf)belasting betaald hoeft te worden.

Wat is een testament en wat is een levenstestament?

Een testament is een door een notaris opgestelde akte, waarin u allerlei zaken regelt voor als u overleden bent. In deze akte kunt u onder andere geldbedragen aan met name genoemde personen of goede doelen nalaten, maar hen ook tot erfgenaam benoemen.
Een levenstestament is een aangeklede volmacht dat u zelf kunt (laten) opstellen en vastleggen bij de notaris. Daarin kunt u wensen en regelingen opnemen met betrekking tot verschillende persoonlijke en zakelijke belangen. De vastgelegde regelingen treden in werking als u tijdelijk of langdurig niet in staat bent uw wil te uiten of te bepalen en/of uw eigen belangen te behartigen.

Wat kan ik allemaal vastleggen in een levenstestament?

In een levenstestament kunt u zaken/wensen vastleggen voor als er situaties ontstaan waarin u zelf tijdelijk of langdurig geen beslissingen meer kunt nemen, zoals:
– Schenkingen aan personen en/of goede doelen, of u deze wilt (blijven) doen en zo ja, onder welke
voorwaarden;
– Benoemen vertrouwenspersoon/gemachtigde, die mag in genoemde situaties namens u
beslissingen nemen;
– Regelingen over uw financiën, onderneming, woning en andere roerende zaken; maar ook over uw
huisdieren, kunstvoorwerpen of andere eigendommen;
– Het geven van toestemming voor het al dan niet mogen verrichten van medische handelingen, en
wensen met betrekking tot uw verzorging, een behandelverbod of -gebod, een euthanasieverzoek
of een donorcodicil;
– Eventuele controle/toezicht mogelijkheden;
– Aanwijzingen aan de rechter;
– Praktische zaken na overlijden (begrafenis of crematie);

Voor vragen en advies over het opstellen van een volmacht of een levenstestament kunt u het beste naar de notaris gaan. De notaris legt uw levenstestament vast in een notariële akte en zorgt dat het wordt opgenomen in een centraal register. Zo kunnen belanghebbenden of instanties altijd achterhalen wat uw wensen zijn.
De notaris controleert  ook uw identiteit en of u wilsbekwaam bent. Zo staat achteraf vast dat u geestelijk in staat was te bepalen zoals u heeft gedaan. Bij twijfel vraagt de notaris advies bij een onafhankelijk arts.

U wordt wilsonbekwaam en hebt geen volmacht of levenstestament?

Hebt u geen volmacht afgegeven en bent u daar ook niet meer toe in staat, dan zal de kantontrechter een mentor, bewindvoerder of curator aanstellen die uw zaken gaat behartigen.
U hebt op de benoeming geen invloed meer. Hebt u een partner, dan is het ook niet altijd zo dat de kantonrechter uw partner benoemt.

Hoe makkelijk is het om een testament te veranderen?

Het wijzigen van een testament loopt via de notaris. Het ligt aan de veranderingen die u wilt doorvoeren, hoe ingewikkeld dit is. Vaak wordt daarbij ook gekeken of de omstandigheden (bijvoorbeeld de wet of persoonlijke omstandigheden) intussen zijn veranderd en of ook daarom het testament moet worden aangepast. Bij een verandering in de persoonlijke situatie is het verstandig om contact op te nemen met de notaris, om te kijken of uw testament hierop moet worden aangepast.

Wat is een nalatenschap en wat is een legaat?

Een nalatenschap is als iemand overlijdt en hij of zij bezittingen nalaat.
Een legaat is als na het overlijden bepaalde goederen of een som geld aan iemand of een goed doel nagelaten worden. Degene aan wie spullen of geld wordt nagelaten, heet een legataris.
Sommige legaten kunt u ook vastleggen in een codicil; zie verder bij Wat is een codicil?

Wat is een codicil?

Een codicil is een door u zelf, met de hand geschreven document, voorzien van datum en handtekening. In een codicil kunt u slechts een beperkt aantal regelingen treffen, zoals:
– instructies voor begrafenis of crematie;
– een legaat goederen, zeer specifiek omschreven en bij voorkeur met foto, zoals sieraden, meubels en kleding (zogenaamde inboedelgoederen, maar bijvoorbeeld niet waardevolle verzamelingen zoals schilderijen of kunstvoorwerpen).
U mag een codicil niet gebruiken om geldbedragen of waardevolle verzamelingen te legateren (nalaten).
U kunt hierin ook geen erfgenamen aanwijzen en geen geld aan goede doelen nalaten.
Tevens moet u er voor zorgen dat de legataris, uw erfgenamen of uw notaris weten dat u een codicil heeft gemaakt. Anders bestaat het gevaar dat uw codicil niet wordt meegenomen in de afhandeling van uw nalatenschap. U kunt uw notaris vragen het codicil bij het testament te bewaren.
Als u het codicil wilt wijzigen kunt u dit weer opvragen bij uw notaris en maakt u een nieuw.
Zorgt u er wel voor dat er geen kopieën blijven bestaan van het oude codicil en informeer de betrokkenen als eerder genoemd.

Nalaten aan Goede Doelen

Wat zijn de voordelen om een goed doel op te nemen in je testament?

Goede doelen met een ANBI-status, waaronder Stichting ALS Nederland, zijn geen schenk- en erfbelasting aan de belastingdienst verschuldigd.  Zo komt uw gehele schenking ten goede aan het wetenschappelijk onderzoek naar ALS.

U kunt op twee manieren Stichting ALS Nederland opnemen in uw testament via:
1. Erfstelling: u kunt Stichting ALS Nederland opnemen in uw testament als (mede) erfgenaam. Dit heet erfstelling.
2. Legaat: wilt u Stichting ALS Nederland niet tot erfgenaam maken, maar wel in uw testament opnemen, dan kunt u een legaat benoemen. Met een legaat stelt u vast welk geldbedrag of bepaald(e) goed(eren), bijvoorbeeld een huis, een stuk grond of een aandelenportefeuille, u nalaat aan de instelling. In dit geval noemen we het goede doel “legataris”. De legataris is niet aansprakelijk voor schulden van de nalatenschap.

Hoeveel goede doelen kan je opnemen in je testament?

Er is geen maximum aan het aantal goede doelen gesteld. Er dient minstens één erfgenaam te zijn.
De erfgenaam of erfgenamen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de nalatenschap. De executeur legt dan ook rekening en verantwoording af aan de erfgenamen.
Het is goed om na te denken over wat u aan ieder goed doel wilt nalaten en of dit betaald kan worden uit het vermogen dat u achterlaat na uw overlijden.

Waarom zou u nalaten aan stichting ALS Nederland?

Nalaten aan goede doelen is een veelgebruikte manier van doneren. Voor Stichting ALS Nederland zijn nalatenschappen een belangrijke inkomstenbron, die hard nodig is om projecten te kunnen financieren. Voor u is het een mooie gedachte om – als u er niet meer bent – toch een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan het nuttige werk dat wij verrichten. Het geld wordt namelijk volledig besteed aan het wetenschappelijk onderzoek.

Hoe kan ik nalaten aan Stichting ALS Nederland?

In uw testament kunt u op laten nemen waar u wenst dat uw nalatenschap terecht komt. Een testament stelt u samen met een notaris op. De notaris geeft een persoonlijk advies en helpt al uw wensen vast te leggen. Wij helpen u graag bij het vinden van een notariskantoor bij u in de buurt.
Voor een juiste afwikkeling bij de notaris is het van belang de officiële tenaamstelling van de Stichting op te laten nemen, namelijk:
Stichting ALS Nederland, statutair gevestigd te Den Haag.
 KvK nummer 3421 9945.

Wat kan je regelen in het levenstestament voor de goede doelen?

U kunt in uw levenstestament duidelijk benoemen dat de donaties die u nu al doet moeten worden voortgezet. Of, als u nog geen geld geeft aan een goed doel, dat er in een bepaalde situatie aan een goed doel geschonken moet worden. Bijvoorbeeld: als u in een verzorgingshuis moet worden opgenomen en u kunt zelf geen beslissingen meer nemen, dat er een bepaald bedrag aan een door u bepaald goed doel moet worden geschonken.

Hoe zit het met de belasting bij een nalatenschap?

Goede doelen met een ANBI-status, waaronder Stichting ALS Nederland, zijn geen schenk- en erfbelasting verschuldigd uit nalatenschappen. Hierdoor komt uw nalatenschap voor 100% ten goede aan het wetenschappelijk onderzoek naar ALS!

Uw erfgenamen betalen wel erfbelasting over het gedeelte dat zij uit uw eventuele nalatenschap ontvangen. Daarvoor gelden diverse tarieven en vrijstellingen.

Kan ik via mijn testament ook regelen dat het geld dat ik nalaat aan een goed doel op een door mij bepaalde specifieke manier wordt besteed?

Ja, dat is bij sommige goede doelen mogelijk. Stichting ALS Nederland adviseert dit niet specifiek te benoemen, omdat projecten een bepaalde looptijd hebben. Uw nalatenschap zal worden besteed aan het wetenschappelijk onderzoek.

Wat is het verschil tussen legateren (aan goede doelen) en nalaten (aan goede doelen)?

Legateren betekent dat u in uw testament een bepaald goed (legaat-goed) en/of geldbedrag (legaat-geld) nalaat aan het goede doel. Het goede doel is hierbij geen erfgenaam.

Nalaten betekent dat het goede doel ook erfgenaam is. Van nalaten is sprake als u aan iemand of een organisatie geld of goederen wilt geven na uw overlijden. Hiervoor is een testament of codicil vereist.

Hoe zit het met schenken en nalaten vanuit het buitenland door Nederlanders aan het goede doel; een Nederlandse persoon woonachtig in Frankrijk wil nalaten aan een goed doel, moet de persoon dan geen erfbelasting betalen in Frankrijk?

Degene die de erfenis ontvangt, moet de erfbelasting betalen. Het goede doel met een ANBI-status is hiervan vrijgesteld. Onze organisatie heeft een ANBI-status.
Sinds 17-08-2015 zijn er nieuwe regels voor erfenissen in Europa, die gelden voor alle erfenissen in de EU lidstaten, met uitzondering van Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Hierdoor worden in het buitenland gemaakte notariële testamenten ook in Nederland erkend. Deze regels gelden ook voor mensen met vermogen in het buitenland. Hebt u al een (apart) testament gemaakt bij de buitenlandse notaris voor uw tweede huis, dan blijft dit geldig.

Kan een goede doel instelling die als erfgenaam is benoemd ook als executeur optreden?

Ja, dit kan. Dit betekent dan wel dat de goede doel instelling de erfenis moet afwikkelen.
Wij bespreken dit graag persoonlijk met u. Neemt u hiervoor contact op met onze relatiebeheerder schenken en nalaten via de contactgegevens onderaan deze pagina.
Als u in uw testament hierover niets bepaalt, moeten de erfgenamen gezamenlijk uw nalatenschap afwikkelen.
Een executeur wikkelt ten alle tijden de nalatenschap af en regelt de begrafenis of crematie. De executeur hoeft geen mede-erfgenaam of familielid te zijn. Hij voert de laatste wilsbeschikking van de overledene uit en krijgt daarvoor, als u hierover in het testament niets regelt, een beloning van 1% van het vermogen op de dag van het overlijden.

Wat moet ik doen als ik mijn geld aan Stichting ALS Nederland wil nalaten?

Als eerste moet u naar een notaris om bij hem of haar kenbaar te maken dat u geld wilt nalaten aan Stichting ALS Nederland. Zorg ervoor dat duidelijk is dat Stichting ALS Nederland de ontvanger van het geld is en dat duidelijk is hoeveel geld u precies wilt geven. De notaris zal uw wens dan opnemen in uw testament en zorgt er voor dat het gemeld wordt bij het CTR (Centraal Testamentenregister).

Voor een juiste afwikkeling bij de notaris is het van belang de officiële tenaamstelling van de Stichting op te laten nemen, namelijk:
Stichting ALS Nederland, statutair gevestigd te Den Haag.
 KvK nummer 3421 9945.

Natuurlijk komen wij graag in contact met u als u voornemens bent ALS op te nemen in uw testament. Maakt u gerust een afspraak met onze relatiebeheerder Schenken en Nalaten via 088-6660333.

ALS reeds in uw testament vermeld?
Hebt u Stichting ALS Nederland reeds benoemd in uw testament en zijn wij daar nog niet van op de hoogte? Dan komen wij graag in contact met u.
Hoe bijzonder zou het zijn als wij u bij leven op de hoogte kunnen houden van de ontwikkelingen.
Wij nodigen u dan graag uit voor onze jaarlijkse open dagen in het ALS centrum.

Officiële tenaamstelling voor vermelding in uw testament
Voor een juiste afwikkeling bij de notaris is het van belang de officiële tenaamstelling van onze Stichting op te laten nemen, namelijk:
Stichting ALS Nederland, statutair gevestigd te Den Haag.
 KvK nummer 3421 9945.

Contactgegevens
Wilt u meer weten over nalaten aan Stichting ALS Nederland of wilt u graag persoonlijk contact met iemand van onze stichting of wilt u een verwijzing naar een notaris? Dan kunt u contact opnemen met Anja Bramsen van Stichting ALS Nederland op 088-6660333 of op a.bramsen@als.nl.