Veel gestelde vragen over schenken aan een goed doel (ANBI)

Wij krijgen verschillende vragen over schenken aan een goed doel (ANBI), daarom hebben wij deze veel gestelde vragen gemaakt. Heeft u een andere vraag of is uw vraag niet beantwoord neem dan contact op met Anja Bramsen van Stichting ALS Nederland op 088-6660333 of op a.bramsen@als.nl.

Hoe zit het met de belasting bij een schenking?

Als je geld schenkt aan een goed doel, dan doe je een gift. Als je een gift aan een goede doel doet dat beschikt over een algemeen nut beogende instelling (ANBI), zoals Stichting ALS Nederland, dan mag de gift afgetrokken worden van de aangifte inkomstenbelasting.

Periodieke giften mag u helemaal aftrekken, gewone giften niet

Gewone giften
Voor gewone giften gelden een drempel en een maximum. Het bedrag boven de drempel mag u aftrekken. Maar niet meer dan het maximumbedrag. Het drempelbedrag en het maximumbedrag hangen af van uw drempelinkomen. Dat is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, maar minimaal € 60. Wat u meer hebt gegeven, mag u aftrekken. Tot een maximumbedrag van 10% van uw drempelinkomen. Hebt u een fiscale partner? Tel dan de giften van u en uw partner bij elkaar op. Bij gewone giften telt u ook de drempelinkomens op.

Periodieke schenkingen met een overeenkomst
Als u het maximale voordeel wilt halen uit het aftrekken van de inkomstenbelasting van uw periodieke gift aan Stichting ALS Nederland, d.w.z. als u uw gift  volledig wilt kunnen aftrekken van de inkomstenbelasting, dan dient uw gift vastgelegd te worden. Dit kunt u doen door een schenkingsovereenkomst met ons af te sluiten óf via een notariële acte bij de notaris. U gaat dan in beide gevallen een verplichting aan om elk jaar (gedurende minimaal 5 jaar) hetzelfde bedrag aan ons te betalen.

Rekenvoorbeeld

* Voor losse giften is een drempel van 1%, met een minimum van € 60 en een maximum van 10% van het drempelinkomen wat je mag aftrekken. Bij een periodieke schenking geldt dit niet.

Wat u werkelijk betaalt, hangt af van de belastingschijf waarin het inkomen valt.

Interesse?

Heeft u interesse in een schenkingsovereenkomst of wilt u hierover meer informatie óf wilt u uw huidige periodieke gift omzetten naar een schenkingsovereenkomst om uw gift maximaal af te kunnen trekken van de aangifte inkomstenbelasting, dan helpen wij u graag.

Wat betekent ANBI ?

ANBI staat voor een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Een ANBI is een instelling die (nagenoeg) uitsluitend op het algemeen nut is gericht en als zodanig door de belastingdienst is gekwalificeerd.
Via www.belastingdienst.nl vindt u alle door de Belastingdienst erkende ANBI’s.

Wat is het RSIN/fiscaal en bankrekeningnummer van Stichting ALS Nederland?

Het RSIN/fiscaalnr.: 814186099.
Bankrekeningnr.: NL50INGB0000100000 t.n.v. Stichting ALS Nederland

Wat zijn de voordelen om te schenken aan een goed doel met een ANBI-status?

Wanneer u geld schenkt aan een goed doel kunt u belasting besparen door de toepassing van fiscale regels. Instellingen met een ANBI-status zijn over het verkrijgen van schenkingen geen schenkbelasting verschuldigd. Stichting ALS Nederland heeft zo’n ANBI-status.

Hoe kan ik schenken aan een goed doel en welke voorwaarden zijn er?

Schenkingen aan goede doelen kunnen voor de inkomstenbelasting aftrekbaar zijn als zogeheten persoonsgebonden aftrek.
Voor het schenken aan een goed doel gelden andere voorwaarden dan bij het schenken aan een (klein)kind. Wij informeren u hieronder over belastingvrij schenken aan Stichting ALS Nederland.
Zie verder bij de vraag: “Hoe zit het met de belasting bij een schenking?”

Periodieke schenkingen via een overeenkomst
Wilt u een periodieke schenking doen waarbij u minimaal vijf jaar lang of voor onbepaalde tijd hetzelfde bedrag schenkt, dan moet dit worden vastgelegd in een onderhandse overeenkomst.
Hierin wordt bepaald dat de schenker, ten kosten van zijn eigen vermogen, de ontvanger (het goede doel) verrijkt.
De Overeenkomst periodieke gift in geld (inclusief toelichting) en een Volmacht voor incasso kunt u opvragen via onze relatiebeheerder Schenken Nalaten of kunt u downloaden via onze website www.als.nl/doneren/wat-kunt-u-doen/.
Wij helpen u graag bij het invullen van de formulieren. Hiervoor kunt u telefonisch of per mail via onze relatiebeheerder a.bramsen@als.nl een afspraak maken met onze relatiebeheerder; onderaan deze pagina vindt u de contactgegevens.

Als u getrouwd bent of geregistreerd als partner hebt u voor het doen van een schenking in de meeste gevallen toestemming nodig van uw echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner.

Eenmalige schenkingen
Wilt u een eenmalige schenking (gift of donatie) doen aan Stichting ALS Nederland, dan hoeft u niets vast te leggen bij een notaris of via een overeenkomst.
U kunt een bedrag overmaken naar rekening NL50INGB0000100000 t.n.v. Stichting ALS Nederland onder vermelding van “gift” of “schenking”.  Bewaar het bankafschrift als bewijs voor de Belastingdienst.

Wilt u uw huidige periodieke donatie omzetten in een periodieke schenking voor minimaal vijf jaar?

De Belastingdienst heeft bepaald dat donaties voor de datum van afsluiten schenkingsovereenkomst gelden als ‘gewone giften’ en als zodanig en onder de daarvoor geldende voorwaarden kunnen worden opgegeven. Zie hiervoor de voorwaarden van de Belastingdienst.

 

Heeft u al giften gedaan in een kalenderjaar en wilt u fiscaal optimaal overstappen?

De Belastingdienst heeft bepaald dat donaties voor de datum van afsluiten schenkingsovereenkomst gelden als ‘gewone giften’ en als zodanig en onder de daarvoor geldende voorwaarden kunnen worden opgegeven. Zie hiervoor de voorwaarden van de Belastingdienst.

U kunt er voor kiezen om de schenkingsovereenkomst nog in het lopende belastingjaar af te sluiten of deze laten ingaan op een datum in het komende belastingjaar.

 

Twijfelt u over de aftrekbaarheid van uw schenking?

Dan kunt u het beste contact opnemen met uw belastingadviseur of accountant. Meer informatie over belastingvrij schenken leest u op de site van de Belastingdienst.

Hebt u een levensverzekering of koopsompolis met lijfrenteclausule en wilt u dit aan een goed doel schenken?

U kunt toekomstige uitkeringen daarvan aan een goed doel met een ANBI-status schenken.
Of dit in uw geval mogelijk is, hangt af van uw polis. Voor dit soort schenkingen is het verstandig een financieel adviseur te raadplegen.

Hoe zit het met zakelijke en niet-zakelijke giften?

Zakelijke giften
Een gift kan geheel aftrekbaar zijn (belastingvrije gift) als het een zakelijke kostenpost betreft en de gift in wat voor vorm dan ook een positieve, nuttige bijdrage levert aan uw bedrijfsvoering. Denk hierbij aan reclame, sponsoring en donaties in manuren. Deze kostenpost is ook aftrekbaar wanneer in het betreffende jaar een fiscaal verlies wordt geleden (het verlies wordt dan vergroot). Zo kunt u belastingvrij schenken aan Stichting ALS Nederland.

Niet-zakelijke giften
Dit betreft een gift uit vrijgevigheid (een niet-zakelijk motief) of een gift die zó hoog is, dat in redelijkheid niet kan worden gesteld dat dit slechts is ter promotie van de goede naam van de organisatie. Voor verschillende organisaties gelden dan andere voorwaarden:

Ondernemingen die vennootschapsbelasting betalen
Een niet-zakelijke gift is onder voorwaarden (deels) aftrekbaar. Aftrekbaar zijn giften die (aantoonbaar met schriftelijke bewijzen) zijn verricht aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI), bijvoorbeeld Stichting ALS Nederland. Het totale bedrag aan giften moet hoger zijn dan 227 euro. De aftrek bedraagt ten hoogste tien procent van de winst. Het is dus afhankelijk van de winst van uw organisatie in hoeverre de gift in aftrek kan worden gebracht. Er is geen recht op aftrek wanneer er sprake is van verliezen bij uw organisatie.

Ondernemingen die onder de inkomstenbelasting vallen (eenmanszaak, vof)
De hoogte van de niet-zakelijke giftenaftrek is afhankelijk van het verzamelinkomen, de op basis daarvan berekende drempel en de voor de desbetreffende persoon geldende maximering. Het inkomen van de fiscaal partner is medebepalend voor de uiteindelijke giftenaftrek. Wanneer de gift wordt verstrekt gedurende een periode van vijf jaren of meer, dan kan deze onder voorwaarden in aanmerking komen voor volledige aftrek.

Contactgegevens
Stichting ALS Nederland, Koninginnegracht 7, 2514 AA Den Haag.
Telefoon: 088-6660333.
www.als.nl

Relatiebeheerder Schenken en Nalaten: Anja Bramsen
E-mail: a.bramsen@als.nl
Mobiel: 06-31992574