Project Samenwerking binnen de regionale zorgketen ALS

Project Samenwerking binnen de regionale zorgketen ALS

Wat houdt het in?

Het project beoogt het opzetten van een regionaal netwerk van zorgverleners van patiënten met ALS, PLS en PSMA* in de regio Den Haag en omstreken, om daarmee de eerstelijnszorg van deze patiënten te optimaliseren en te ondersteunen. De betrokken zorgverleners uit de regio worden geschoold en komen vervolgens regelmatig bijeen, minimaal jaarlijks, om kennis en ervaring uit te wisselen. Daarnaast zal Sophia Revalidatie als regionaal expertisecentrum optreden door een platform te ontwikkelen waar zorgverleners uit de regio met vragen over de begeleiding van patiënten met ALS terecht kunnen.
* Daar waar verder gesproken wordt over ALS wordt ook mede bedoeld PLS en PSMA.

Aanleiding voor het project

Sophia Revalidatie is een (regionaal) revalidatiecentrum waar medisch specialistische revalidatie wordt geboden aan patiënten met ALS, PLS en PSMA. Een belangrijk deel van de dagelijkse zorg vindt echter plaats in de eerste lijn. De eerstelijnszorg voor patiënten met ALS wordt voornamelijk geboden door huisartsen, fysiotherapeuten en thuiszorgmedewerkers. Door het relatief lage patiëntenaanbod in de eerste lijn is het voor zorgverleners moeilijker om ervaring op te bouwen met ALS-patiënten. Doel is om samen met deze zorgverleners de zorg voor deze patiëntengroep te optimaliseren. Het project ‘Samenwerking binnen de regionale zorgketen ALS’ moet dit gaan bereiken.

Probleemstelling

    1. Beperkte kennis en ervaring in het behandelen van ALS-patiënten bij de huisartsen, eerstelijnstherapeuten en thuiszorgmedewerkers
    2. Van de aanwezige kennis en ervaring binnen de ALS-revalidatieteams wordt beperkt en incidenteel gebruik gemaakt door de overige ketenpartners
    3. De overige ketenpartners weten nog onvoldoende de weg naar de ALS-revalidatieteams en betrokken organisaties als Stichting ALS Nederland, ALS centra en Spierziekten Nederland

Algemene doelstelling

Verbetering van de kwaliteit van zorg voor patiënten met ALS in de regio Den Haag en omstreken door gebruik te maken van consultatie van expertise uit het ALS-behandelteam van Sophia Revalidatie Den Haag en een regionaal kennisnetwerk op te zetten.

Samenvatting

  1. Het opzetten van een multidisciplinair netwerk van in ALS-zorg gespecialiseerde zorgverleners, die samenwerken en elkaar complementeren om optimale en adequate zorg te verlenen aan de ALS-patiënt in de thuissituatie
  2. De onderlinge samenwerking binnen de keten van ALS-zorgverleners te verbeteren en kennis over te dragen van het ALS-behandelteam van Sophia Revalidatie naar de andere ketenzorgpartners
  3. Meer aandacht in de eerstelijnszorg voor patiënten met ALS, PLS en PSMA

Het eindverslag van dit project is in ons bezit en zal binnenkort worden gedeeld. 

[projectnr. 2016-54]
Looptijd
1 jaar (2016 - 2018)
Begroting
€ 9.500,-