Thuiszorg voor huishoudelijke ondersteuning

Thuiszorg

Mensen met ALS, PSMA of PLS zijn vroeg of laat aangewezen op hulp in de thuissituatie. De zorg wordt steeds intensiever naarmate de ziekte vordert. Het is van groot belang om op tijd deze hulp aan te vragen. Hierin onderscheiden we thuiszorg in de vorm van huishoudelijke ondersteuning en in de vorm van verpleging en verzorging thuis.

De thuiszorg op gebied van verzorging/verpleging, wordt ook vaak wijkverpleging genoemd en kan ondersteuning bieden bij ADL-handelingen (algemeen dagelijkse handelingen) zoals wassen en aankleden. Ook kunnen zij verpleegkundige handelingen uitvoeren, denk hierbij aan de zorg voor een voedingssonde, omgaan met beademingsapparatuur of verzorging en voorkomen van decubitus.

Huishoudelijke hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning

Zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kun je aanvragen bij het Wmo-loket van de gemeente. Iedere gemeente heeft een eigen Wmo-beleid en bepaalt zelf aan wie zij welke ondersteuning aanbiedt.
Een gemeente kan huishoudelijke hulp aanbieden als algemene voorziening. Een algemene voorziening is laagdrempelig, er vindt dan alleen een lichte toets plaats om te kijken of de hulp noodzakelijk en geschikt is. Algemene voorzieningen helpen mensen bij het zelfstandig leven en het kunnen mee blijven doen in de samenleving. Voor de algemene voorziening huishoudelijke hulp betalen mensen een vast bedrag per uur. De gemeente moet de hoogte van de bijdrage in de kosten voor de burger en een eventuele korting daarop opnemen in de verordening.

Gemeenten bieden ook huishoudelijke hulp op maat aan. Hieronder drie vormen van maatwerk die veel voorkomen:

  1. Als de gemeente een algemene voorziening heeft, dan kunnen ze een algemene voorziening met extra uren in vorm van maatmerk aanbieden.
  2. Maatwerk op basis van uren, hierbij krijgt men een bepaald aantal uren huishoudelijke hulp dat passend is. Een variatie: maatwerk gebaseerd op een basisnorm voor huishoudelijke hulp.
  3. Maatwerk op basis van resultaat, hierbij wordt afgesproken welk resultaat de huishoudelijke hulp moet opleveren. Men maakt dan afspraken met de organisatie die de hulp gaat geven over welke werkzaamheden gedaan worden en hoe vaak. Deze worden als ondersteuningsplan toegevoegd aan de beschikking.

Voor maatwerk geldt een eigen bijdrage. In de wet is een inkomensafhankelijk maximum aan eigen bijdrage vastgesteld. De eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp en eventuele andere voorzieningen kan nooit hoger worden dan de wettelijke maximale eigen bijdrage. Ben je 18 jaar of ouder, dan betaal je een eigen bijdrage voor ondersteuning die je thuis krijgt uit de Wmo. Het CAK int de eigen bijdrage voor een maatwerkvoorziening in jouw gemeente. De hoogte is afhankelijk van je inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling.

Huishoudelijke hulp vanuit de Wet langdurige zorg

Met de overgang van de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) naar de Wet langdurige zorg (Wlz) is de huishoudelijke hulp voor cliënten met een Wlz-indicatie onderdeel geworden van de Wlz. Als je een geldige Wlz-indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) hebt, en de zorg thuis ontvangt, heb je recht op huishoudelijke hulp vanuit de Wlz. Indien je binnen de Wlz valt heb je een eigen bijdrage welke inkomensafhankelijk is. Om een indicatie te krijgen van de hoogte van je eigen bijdrage kun je deze berekenen op de website van het CAK.