Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg (Wlz) is voor mensen die langdurig intensieve zorg, ofwel 24-uurs zorg in nabijheid nodig hebben. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) doet de indicatie en het zorgkantoor regelt de toekenning. Indien eenmaal is vastgesteld dat jouw zorgvraag binnen de Wlz valt, is het niet mogelijk dit te veranderen. Veelal alle zorg die je dan ontvangt valt dan onder deze wetgeving.

De hierna genoemde zorg valt dan binnen de vergoeding van de Wlz:

  • Begeleiding individueel;
  • Begeleiding groep;
  • Logeren (kortdurend verblijf);
  • Huishoudelijke hulp;
  • Persoonlijke verzorging;
  • Verpleging.

Uitzonderingen

Vervoersvoorzieningen en woningaanpassingen worden voor alle budgethouders verstrekt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), dit geldt dus ook voor mensen die een Persoonsgebonden budget (Pgb) hebben uit de Wlz en de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Wanneer het CIZ een indicatie afgeeft voor de Wlz, kan er gekozen worden tussen een opname in een instelling of thuis de benodigde zorg ontvangen, mits dit verantwoord is. Binnen de Wlz wordt er gewerkt met een zorgzwaartepakket. Het CIZ bepaalt in welk zorgzwaartepakket de zorgvrager valt.

De Wlz biedt 3 mogelijkheden voor zorg thuis:

  1. Het volledig pakket thuis (vpt): de zorg wordt geleverd door 1 zorgaanbieder. De zorg die geleverd wordt leg je samen vast in een zorgplan;
  2. Het modulair pakket thuis (mpt): de zorg wordt geleverd door 1 of meerdere zorgaanbieders thuis. In het zorgplan wordt vastgelegd welke delen je van de verschillende zorgverleners afneemt;
  3. Het persoonsgebonden budget (Pgb): via het Pgb wordt er zelf zorg ingekocht. Men kan dan zelf de zorgverleners uitkiezen. Afspraken met de zorgverleners worden vastgelegd in een zorgverleningsovereenkomst, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) controleert deze afspraken en betaalt de zorgverleners uit.

Het Pgb en het modulair pakket thuis kunnen ook gecombineerd worden. Dan ontvangt men zorg van een zorgaanbieder en zelf ingekochte zorg.

Eigen bijdrage

Je betaalt voor Wlz-zorg een eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK), hiermee betaal je zelf een deel van de kosten. Voor meer informatie en het berekenen van een indicatie van de eigen bijdrage kijk je op de website van het CAK.