Zorgverzekeringswet

Zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Via de basisverzekering van de zorgverzekeraar is men in Nederland verzekerd voor o.a.:

  • Geneeskundige zorg (eerstelijns zorg) in ziekenhuizen, huisartsen en andere erkende zorgaanbieders;
  • Ziekenvervoer;
  • Farmaceutische zorg (medicatie);
  • Bepaalde hulpmiddelen, zoals een kunstgebit of gehoorapparaat;
  • Persoonlijke verzorging en verpleging via de wijkverpleegkundige;
  • Paramedische zorg;
  • Kraam- en verloskundige zorg, tandheelkunde voor jongeren.

Eigen risico

Verzekerden betalen een wettelijk verplicht eigen risico voor de meeste zorg die door de basisverzekering wordt vergoed. In 2018 bedraagt het verplicht eigen risico € 385,-. Men kan er zelf voor kiezen om het eigen risico te verhogen in ruil voor een lagere maandpremie. Het eigen risico betaalt men aan de zorgverzekeraar alvorens de zorgverzekeraar overgaat tot het vergoeden van zorg. Als men bijvoorbeeld thuiszorg nodig heeft, zal men eerst de zorg, via het eigen risico, zelf betalen. Indien dit volledig voldaan is, zal de ziektekostenverzekeraar het resterende jaar de zorg vergoeden. Aan het begin van een kalenderjaar wordt de teller van het betaalde eigen risico gereset naar nul en geldt dus weer een eigen risico van € 385,-.

Let op: niet alle zorg valt onder het eigen risico, waaronder bv. de huisartsenzorg.

Eigen bijdrage

Voor sommige zorg is er een eigen bijdrage van toepassing is. Dit is een eenmalig bedrag of een vast percentage dat betaald dient te worden voor bepaalde zorgvormen zoals sommige geneesmiddelen.

Zorgtoeslag

Voor mensen met een laag inkomen is er een mogelijkheid tot zorgtoeslag. Deze toeslag is een financiële tegemoetkoming om de premie te kunnen betalen voor de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag de verzekerde krijgt, hangt af van het inkomen en het vermogen.

Pgb of ZIN

Via de zorgverzekeraar kan er voor bepaalde zorg gekozen worden tussen een Pgb of ZIN (zorg in natura). Bij persoonlijke verzorging en wijkverpleging betekent dit bijvoorbeeld dat de wijkverpleegkundige die door de zorgverzekeraar is gecontracteerd onderzoekt welke zorg er noodzakelijk is. Hiervoor wordt dan een budgetplan gemaakt zodat de patiënt kan motiveren of hij/zij kiest voor een Pgb of ZIN.

Iedere zorgverzekeraar heeft een eigen reglement voor een Pgb, deze staat beschreven in hun polisvoorwaarden. In het reglement staat bijvoorbeeld aan welke criteria de geboden zorg moet voldoen voor een Pgb.