Pilot hands-on training thuiszorg

Pilot hands-on training thuiszorg

Doel

Dit project Pilot hands-on training thuiszorg beoogt in maximaal drie pilotregio’s hands-on training te geven voor thuiszorgteams van ALS-patiënten. Deze pilot is gericht op het verbeteren van de samenwerking tussen thuiszorgteams en het regionale ALS-behandelteam en het trainen van thuiszorgteams (o.a. tiltechnieken, airstacken, voedingssonde, beademing) in samenwerking met het regionale ALS behandelteam. Met als doel optimale zorg bij ALS-patiënten thuis.

De pilot moet leiden tot getrainde en ervaren thuiszorgteams die structurele samenwerkingsafspraken hebben met het ALS-behandelteam in de betreffende regio’s.

Het project is in januari 2019 gestart met het opstellen van het werkplan en het benaderen van ALS-behandelteams en thuiszorgteams. Vanuit het ALS Centrum zijn ALS-behandelteams benaderd die in het project ‘Kwaliteitscriteria ALS-behandelteams’ (een project dat is uitgevoerd door Spierziekten Nederland en het ALS Centrum) hadden aangegeven knelpunten te ervaren in de samenwerking met thuiszorg in hun eigen regio.

Update 30 juni 2019

In februari/maart zijn de eerste 2 regio’s onder leiding van de ALS-expertverpleegkundige Karin de Jager gestart. Het betreft de regio Bergen op Zoom waar het ALS-behandelteam van het Bravis ziekenhuis samenwerkt met het thuiszorgteam Buurtzorg Bergen op Zoom Noord en de regio Rotterdam waar het ALS-behandelteam van Rijndam samenwerkt met het thuiszorgteam Buurtzorg Krimpen aan de IJssel. In gesprekken met het ALS-behandelteam en betrokken thuiszorgteam heeft de ALS-expertverpleegkundige eerst de uitgangssituatie van de samenwerking in kaart gebracht en de ervaren knelpunten in de samenwerking geïnventariseerd. Een belangrijke knelpunt dat door ALS-behandelteams werd ervaren, is dat zij binnen hun verzorgingsgebied niet weten welke thuiszorgteams gespecialiseerd zijn in ALS. Belangrijke knelpunten die door de deelnemende thuiszorgteams werden ervaren:

  1. De communicatie en afstemming tussen de teams
  2. Het ontbreken van kennis rondom specifieke problemen van de patiënt
  3. De vergoeding van tijd voor overleg van thuiszorgmedewerkers met ALS-behandelteam en van scholing (cursuskosten en tijd).

Per regio is een verbeterplan opgesteld waarvan de eerste acties in gang zijn gezet. Denk daarbij aan het benoemen van vaste contactpersonen binnen het ALS-behandelteam en het thuiszorgteam, het bieden van hands-on training van thuiszorgmedewerkers bij de patiënt thuis door een zorgverlener van het ALS-behandelteam (met de ALS-expertverpleegkundige), het opstellen van een checklist voor de afstemming van de zorg, en het faciliteren van het bijwonen van een multidisciplinair overleg van het regionale ALS-behandelteam. De eerste resultaten zullen in september worden teruggekoppeld aan de stuurgroep waarna de derde regio zal worden benaderd voor een verbetertraject. De ALS-expertverpleegkundige documenteert en evalueert zorgvuldig alle acties gericht op de verbetering van de samenwerking en kennisoverdracht zodat deze als basis kunnen dienen voor het opstellen van de handreiking voor ALS-behandelteams om in hun eigen regio de samenwerking met thuiszorgteams te optimaliseren.

Zorgverleners om de ALS-patiënt

Aanleiding voor het project

Patiënten met ALS hebben tijdens hun ziekte in toenemende mate complexe zorg nodig. Die zorg wordt verleend door diverse zorgverleners, o.a. mantelzorgers, het ALS-behandelteam, huisarts en thuiszorg. De zorg thuis tot aan het overlijden is meestal alleen mogelijk dankzij intensieve mantelzorg en thuiszorg. Er is een toenemende bewustwording bij thuiszorgmedewerkers en -organisaties over het belang van kennis en ervaring over ALS voor goede zorg. Patiënten waarderen de thuiszorg gemiddeld goed maar geven ook aan dat gebrek aan kennis en ervaring over het verloop van ALS en interventies bij ALS van invloed zijn op de kwaliteit van leven. De ontwikkelingen binnen de thuiszorg hebben er toe geleid dat er momenteel maar een enkele thuiszorgorganisatie landelijke dekking biedt en dat diverse regionale en lokale thuiszorgorganisaties en diverse ZZP-ers met wel/geen samenwerkingsverband in bepaalde delen van Nederland werkzaam zijn.

Het ALS Centrum biedt inmiddels een trainingsaanbod voor de thuiszorg gebaseerd op blended learning. De trainingen aan thuiszorgteams zijn vanaf 2017 overgedragen aan de ALS-behandelteams. Veel ALS-behandelteams hebben inmiddels de train-the-trainer cursus over het scholen van thuiszorg gevolgd bij het ALS Centrum. Steeds vaker verzorgen zij trainingen voor thuiszorgteams in hun regio. Dit leidt tot betere afstemming voor de individuele patiënt en betere vertrouwdheid van het ALS-behandelteam en thuiszorgteam waardoor ook in het vervolg sneller met elkaar overlegd wordt.

Bundeling van kennis en ervaring bij thuiszorgteams die zich specialiseren in ALS

[projectnr. 2018-65]
Looptijd
1,5 jaar (2019 - 2020)
Begroting
€ 43.269,-