Pilot hands-on training thuiszorg

Pilot hands-on training thuiszorg

Waarom het project Pilot hands-on training thuiszorg?

Dit project beoogt in maximaal drie pilotregio’s hands-on training te geven voor thuiszorgteams van ALS-patiënten. Binnen het huidige project ALS Kennisplatform wordt veel scholing gegeven aan ALS-behandelteams en thuiszorgteams, met als doel een optimale kwaliteit van zorg voor alle mensen met ALS, PSMA en PLS in Nederland. Veel ALS-behandelteams hebben inmiddels de train-the-trainer cursus over het scholen van thuiszorg gevolgd bij het ALS Centrum Nederland. Steeds vaker verzorgen zij trainingen voor thuiszorgteams in hun regio. In een aantal regio’s wordt dit echter nog niet gedaan. In deze regio’s willen zij een hands-on training van een gespecialiseerd ALS-verpleegkundige in samenwerking met het regionale ALS-behandelteam verzorgen voor thuiszorgteams. Hiervoor worden thuiszorgteams geselecteerd die nog geen of weinig ervaring met ALS hebben, maar die wel de ambitie hebben om meer ALS-patiënten te verzorgen. Veel nadruk zal liggen op het opzetten van duurzame samenwerking tussen het regionale ALS-behandelteam en het thuiszorgteam. Na afloop van dit project coördineert het regionale ALS-behandelteam de scholingen voor thuiszorgteams in die regio.

Zorgverleners om de ALS-patiënt

Aanleiding voor het project

Patiënten met ALS hebben tijdens hun ziekte in toenemende mate complexe zorg nodig. Die zorg wordt verleend door diverse zorgverleners, o.a. mantelzorgers, het ALS-behandelteam, huisarts en thuiszorg. De zorg thuis tot aan het overlijden is meestal alleen mogelijk dankzij intensieve mantelzorg en thuiszorg. Er is een toenemende bewustwording bij thuiszorgmedewerkers en -organisaties over het belang van kennis en ervaring over ALS voor goede zorg. Patiënten waarderen de thuiszorg gemiddeld goed maar geven ook aan dat gebrek aan kennis en ervaring over het verloop van ALS en interventies bij ALS van invloed zijn op de kwaliteit van leven. De ontwikkelingen binnen de thuiszorg hebben er toe geleid dat er momenteel maar een enkele thuiszorgorganisatie landelijke dekking biedt en dat diverse regionale en lokale thuiszorgorganisaties en diverse ZZP-ers met wel/geen samenwerkingsverband in bepaalde delen van Nederland werkzaam zijn.

De huidige E-cursussen en interactieve trainingsbijeenkomsten voor thuiszorg
ALS Centrum Nederland biedt een trainingsaanbod voor de thuiszorg gebaseerd op blended learning. E-cursussen over ALS, slikproblemen, onrealistische ziektepercepties en een effectieve behandelrelatie worden aangevuld met face-to-face trainingen over ademondersteuning en de laatste levensfase. Waar in de e-cursussen de nadruk ligt op kennis en vaardigheden, is er in de trainingen ruimte voor casusbesprekingen, instructie, oefening en feedback. De trainingen aan thuiszorgteams zijn vanaf 2017 overgedragen aan de ALS-behandelteams. Veel ALS-behandelteams hebben inmiddels de train-the-trainer cursus over het scholen van thuiszorg gevolgd bij het ALS Centrum Nederland. Steeds vaker verzorgen zij trainingen voor thuiszorgteams in hun regio. Dit leidt tot betere afstemming voor de individuele patiënt en betere vertrouwdheid van het ALS-behandelteam en thuiszorgteam waardoor ook in het vervolg sneller met elkaar overlegd wordt.

Bundeling van kennis en ervaring bij thuiszorgteams die zich specialiseren in ALS

Algemene doelstelling

Optimale zorg bij ALS-patiënten thuis door het verbeteren van de samenwerking tussen thuiszorgteams en het regionale ALS-behandelteam en trainen van thuiszorgteams (o.a. tiltechnieken, airstacken, voedingssonde, beademing) in samenwerking met het regionale ALS behandelteam in 3 regio’s.
Doelgroepen:
Thuiszorgteams die zorg verlenen aan ALS-patiënten in een regio waar het ALS-behandelteam nog geen scholingen aan thuiszorgteams verzorgt en waar er geen tot weinig afstemming tussen ALS-behandelteam en thuiszorgteams is.

Hoofddoel

Getrainde en ervaren thuiszorgteams die structurele samenwerkingsafspraken hebben met het ALS-behandelteam. Dit resultaat wordt behaald in 3 regio’s.

[projectnr. 2018-65]
Looptijd
1,5 jaar (2019 - 2020)
Begroting
€ 43.269,-