Stichting ALS Nederland streeft naar absolute transparantie. Eenieder die betrokken is bij onze gezamenlijke strijd tegen ALS heeft het recht te weten wat wij doen.

Jaarverslagen

In onze jaarverslagen blikken wij terug op de jaren 2006 tot en met 2020. Wat waren de highlights, welke fondsenwervende acties en evenementen zijn er georganiseerd, wat hebben deze opgebracht en welke projecten hebben we hiermee gefinancierd. Het antwoord op deze vragen en meer vind je in de jaarverslagen.

Jaarverslagen

Meerjarenbeleid

In het Meerjarenbeleid laten we zien wat Stichting ALS Nederland de komende jaren van plan is om te doen. Het meerjarenbeleid 2023 – 2026 is te downloaden.

Meerjarenbeleid 2023 – 2026

ANBI-status

Stichting ALS Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit houdt in dat wij 90% van onze inzet richten op het algemeen belang, geen winstoogmerk hebben en voldoen aan de eisen van integriteit. Onze ANBI-status kan onze donateurs ook belastingvoordeel opleveren. Meer weten hierover?

CBF-keurmerk

Eind 2008 ontving Stichting ALS Nederland het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Het CBF bevordert de transparantie van de Goede Doelensector in Nederland en houdt toezicht op de aangesloten goede doelen.

Beloningsbeleid

Voor de directie volgt Stichting ALS Nederland de beloningsregeling van Goede Doelen Nederland voor directeuren, welke sinds 2005 van kracht is.

Voor medewerkers volgt Stichting ALS Nederland de richtlijnen van het Functieboek voor goede doelen van Goede Doelen Nederland.

Integriteitsbeleid

Stichting ALS Nederland staat midden in de samenleving en is zich bewust van de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid die zij heeft. Het is dan ook van groot belang dat iedereen die betrokken is bij het werk van de stichting vertrouwen heeft in onze stichting en in de mensen die met elkaar het gezicht van de stichting bepalen.

Voorop staat dat vertrouwen de basis van samenwerking is. Dat geldt tussen externen en medewerkers, maar ook tussen medewerkers onderling. Ons integriteitsbeleid komt niet in de plaats van vertrouwen, maar dient vooral om uit te dragen waar onze stichting voor staat. In dit beleid zijn ondermeer een aantal gedragsregels geconcretiseerd en is de meldingsprocedure uitgebreid beschreven.  Indien je een melding van een (potentiële) integriteitsschending wilt doen kan dit bij:

  • Anita Coronel, lid Raad van Toezicht, via tel. 088-6660333
  • Meldpunt Goede Doelen Nederland Partos (externe vertrouwenspersoon). Dit kan telefonisch via 088-8008522 (maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur) of per mail.
Klachtenprocedure Stichting ALS Nederland

Hieronder vind je linkjes naar het klachtenreglement van Stichting ALS Nederland en het formulier dat je kunt invullen en opsturen wanneer je een klacht wilt indienen:

> Klachtenreglement Stichting ALS Nederland
> Klachtenformulier Stichting ALS Nederland

Dit kan per e-mail naar [email protected] of per post:

Stichting ALS Nederland
Koninginnegracht 7
2514 AA Den Haag

Wanneer je een klacht bij ons indient, ontvang je van ons een ontvangstbevestiging.