Op deze pagina kun je een subsidie aanvragen bij Stichting ALS Nederland. Graag willen we je vragen onderstaande informatie zorgvuldig door te nemen.

Stichting ALS Nederland is opgericht om patiënten met ALS, PSMA en PLS1 te helpen door geld in te zamelen waarmee wetenschappelijk onderzoek en andere projecten (mede)mogelijk gemaakt worden die gericht zijn op:

A. Het vinden van de oorzaak van ALS
B. Het vinden van een oplossing voor ALS
C. Het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor ALS-patiënten
D. Het verbeteren van de kwaliteit van leven van ALS-patiënten

Procedure subsidieaanvragen in het kort

Onderzoekers en (onderzoeks-)instelling uit Nederland en daarbuiten kunnen een subsidieaanvraag voor projecten indienen bij de Stichting, mits:

  • Die gericht zijn op het vinden van de oorzaak en/of oplossing van ALS dan wel op het verbeteren van de kwaliteit van zorg  of leven van ALS-patiënten
  • Die gericht zijn op de totale doelgroep van patiënten (en dus niet op individuen)
  • Die niet ergens anders ter wereld al worden uitgevoerd

Voor aanvragen door buitenlandse instellingen geldt als aanvullende voorwaarde dat er sprake dient te zijn van cofinanciering waarbij de aan de Stichting gevraagde bijdrage niet meer dan 50% van de totale projectkosten bedraagt.

Financiering innovatief meerjarenproject GoALS

Wij geloven dat een doorbraak in onderzoek naar ALS dichterbij is dan ooit. Om deze doorbraak te versnellen, bundelen we onze krachten met de ALS patiëntenvereniging en het ALS Centrum om een innovatief en ambitieus meerjarenplan te realiseren: GoALS. Vanuit Stichting ALS Nederland committeren wij ons de komende vijf jaar financieel aan dit meerjarenproject. Dit houdt in dat een groot deel van onze doelbesteding naar dit project gaat. Daarnaast blijven we (andere) subsidieaanvragen aannemen die voldoen aan de voorwaarden zoals hierboven omschreven met de kanttekening dat het project waarvoor subsidie aangevraagd wordt geen overlap heeft met een project binnen GoALS.

Data aanvragen subsidie

Er zijn twee subsidierondes per jaar met de volgende deadlines:

  • 15 maart
  • 30 september

Het streven is om binnen maximaal 3 maanden na sluitingsdatum tot en besluit van toe- of afwijzing te komen.

Subsidieraad

Subsidieaanvragen worden eerst besproken in de subsidieraad om te bezien of zij aan de bovengenoemde algemene criteria voldoen. De subsidieraad bestaat uit de bestuurder en de manager bedrijfsvoering van de Stichting en en de voorzitter en vice-voorzitter van de ALS patiëntenvereniging (APV). Indien besloten wordt een subsidieaanvraag in behandeling te nemen worden wetenschappelijke projectaanvragen ter beoordeling voorgelegd aan minimaal 2 leden van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) én aan de Patiënten Adviesraad (PAR)2. Beoordeling vindt plaats op basis van een vaste set criteria. Indien één van beide gremia opmerkingen en/of vragen heeft over de aanvraag kan de indiener in staat gesteld worden tot het geven van een nadere toelichting.

Daarna brengen beide adviesraden een advies uit aan Stichting ALS Nederland. Het bestuur van de Stichting neemt na overleg met haar subsidiecommissie vervolgens een besluit over toe- of afwijzing van de aanvraag. Tot slot dienen toekenningsbesluiten te worden bekrachtigd door de Raad van Toezicht van de Stichting.

Indien er sprake is van een situatie waarin het totaalbedrag van (in principe) subsidiabele aanvragen de binnen de Stichting beschikbare middelen overstijgt c.q. de Stichting gedurende een bepaalde periode over onvoldoende middelen beschikt, kan het bestuur besluiten om:

  1. Het besluit over toekenning of afwijzing uit te stellen totdat duidelijk is hoeveel middelen in het betreffende boekjaar beschikbaar zullen zijn voor subsidieverstrekking;
  2. Een percentage van het gevraagde subsidiebedrag toe te wijzen;
  3. Bij gelijke beoordeling door het bestuur subsidieaanvragen uit Nederland te laten prevaleren boven die uit het buitenland.
Subsidie aanvraag indienen

Het indienen van een subsidie aanvraag gaat in twee stappen:

  1. Het formulier invullen via ons standaard aanvraagformulier
  2. Het aanvraagformulier uploaden via ons online aanvraagsysteem.

Heb je vragen over de procedure? Stuur een e-mail naar [email protected].

1. Hoewel wij in dit document gemakshalve alleen spreken over ALS, willen wij benadrukken daarmee tevens PSMA en PLS te bedoelen.
2. De PAR is onderdeel van patiëntenvereniging ALS Patiëntenvereniging.