Project Kwalitatief goede ALS behandelteams

Project Kwalitatief goede ALS behandelteams

Waarom het project Kwalitatief goede ALS behandelteams?

Het doel van dit project is het verkrijgen van een geografisch goed gespreid netwerk van kwalitatief goede ALS-behandelteams binnen het ‘ALS Zorgnetwerk’. Om een goede behandeling te kunnen garanderen wordt door middel van vragenlijsten bij zowel ALS-behandelteams als bij patiënten inzicht verkregen in de huidige kwaliteit van zorg. Vervolgens kan de status ‘ALS Zorgnetwerk’ worden uitgegeven aan die teams die een goede kwaliteit van zorg leveren. De uitkomsten worden zichtbaar gemaakt via de Zorgwijzer van Spierziekten Nederland en via de website van het ALS Centrum.

Aanleiding voor het project

De kwaliteit van de zorgverlening aan mensen met ALS wordt sterk bepaald door de behandeling en begeleiding die men krijgt vanuit ALS-revalidatieteams (behandelteams). Een goed behandelteam beschikt over specifieke kennis en ervaring op het gebied van ALS, waardoor men in staat is op het juiste moment de juiste zorg in te zetten en de zorg in de keten goed te coördineren. Op dit moment zijn er meer dan 40 ALS-behandelteams in Nederland. Recentelijk is vastgesteld waaraan de kwaliteit van de ALS-behandelteams minimaal moet voldoen. Er zijn signalen dat de kwaliteit van deze teams sterk uiteenloopt. Dit project beoogt de kwaliteit van deze teams te verbeteren.

Dit project valt binnen het grotere project ‘Project Kennis delen voor betere ALS zorg (kennisplatform)’, waar het ‘ALS Zorgnetwerk’ onderdeel van is. De ALS-behandelteams zijn een essentieel onderdeel van het ‘ALS Zorgnetwerk’. Binnen dit netwerk wordt intensief samengewerkt en kennis gedeeld.

Uiteindelijk doel van dit project is het creëren van een landelijk goed gespreid netwerk van kwalitatief goede ALS-behandelteams die voldoen aan de vastgestelde criteria.

Algemene doelstelling

Het primaire doel is het verkrijgen van een landelijk dekkend netwerk van kwalitatief goede ALS-behandelteams. Daarnaast is het van belang dat deze ALS-behandelteams, inclusief hun kwaliteit van zorg, bekend zijn bij patiënten en verwijzers.

Hoofddoelen

  1. Verkrijgen van een landelijk netwerk van ALS-behandelteams die kwalitatief goede zorg verlenen.
  2. ALS-behandelteams die kwalitatief goede zorg verlenen kwalificeren met de status ‘ALS Zorgnetwerk’.
  3. ALS-behandelteams en hun kwaliteitsinformatie zichtbaar maken voor patiënten en verwijzers.

Het eindverslag van dit project is in ons bezit en zal binnenkort worden gedeeld. 

Update oktober 2018: Keurmerk voor goede ALS-teams
Update maart 2018: Project Kwalitatief goede ALS behandelteams

[projectnr. 2017-55]
Looptijd
1 jaar (2017)
Begroting
€ 36.710,-