TRICALS – origin

 

Wie hebben we de afgelopen 25 jaar bestudeerd in trials voor ALS?

Het is nu bijna 25 jaar geleden dat riluzol is goedgekeurd voor ALS en betere medicijnen zijn hard nodig. De laatste twee decennia zijn er tientallen middelen getest, maar heeft geen enkel medicijn de eindstreep behaald. Van deze lange lijst met negatieve trials is het echter maar de vraag of al deze geneesmiddelen daadwerkelijk ineffectief waren. Uit een recente studie blijkt namelijk dat 60% van de patiënten nooit in aanmerking komt om deel te nemen aan een trial. Sterker nog, over heel 2018 namen er slechts 35 patiënten met ALS deel aan een van de trials binnen het ALS Centrum. Aangenomen dat er ongeveer 1500 Nederlandse patiënten zijn met ALS, betekent dit dat slechts 2,3% van de patiënten deel neemt aan medicijnonderzoek. Dit zet vraagtekens bij de resultaten uit het verleden: waarop hebben we dan onze conclusie gebaseerd dat medicijn X niet werkzaam was als dit resultaat is gebaseerd op slechts 2% tot 3% van de patiënten? Om effectieve behandelingen voor alle patiënten te ontwikkelen, is het duidelijk dat veranderingen in medicijnstudies voor ALS onontbeerlijk zijn.

Op weg naar patiëntgerichte trials

Strenge in- en exclusiecriteria zijn een belangrijke oorzaak voor het beperkte aantal patiënten wat deelneemt aan trials. Echter, selectiecriteria zijn niet de enige reden: vier van de vijf patiënten neemt niet deel aan trials ondanks dat ze voldoen aan de inclusiecriteria. Trialdeelname is door uitgebreide onderzoeken en vele ziekenhuisbezoeken zowel fysiek als mentaal belastend. Door gebruik te maken van remote monitoring, oftewel het thuismeten van uitkomstmaten in trials, zijn ziekenhuisbezoeken overbodig en kan de belasting voor patiënten worden verlaagd. Daarnaast optimaliseert remote monitoring de verzameling van informatie, geeft het een betere weergave van het algemeen functioneren en geeft het inzicht in behandeleffecten in de praktijk. Op den duur kunnen trials hierdoor sneller en met lagere kosten worden uitgevoerd. Remote monitoring leidt tot patiëntgerichte trials, waarbij trials rondom de patiënt worden ontworpen. Dit in tegenstelling tot de huidige praktijk, waarbij de patiënt moet passen binnen de rigide ziekenhuisstructuur.

TRICALS – Origin

Ondanks de evidente voordelen van remote monitoring, zijn er belangrijke ethische, analytische en regelgevende uitdagingen voordat remote monitoring in de praktijk geïmplementeerd kan worden. Momenteel is er nog weinig onderzoek gedaan naar remote monitoring in ALS; in TRICALS – Origin zullen we daarom deze techniek uitkristalliseren en toepassen in trials én de klinische praktijk. TRICALS – Origin zal deel uitmaken van ons Europese en Australische “Treatment Research Initiative to Cure ALS (TRICALS)”. Het primaire doel van TRICALS is om infrastructuur op te zetten waarin we innovatieve trials uitvoeren. TRICALS – Origin heeft als doel om deze infrastructuur te verbeteren door middel van een real-time verbinding tussen patiënten, trials en onderzoekers. Hierdoor kunnen we laag belastend gegevens verzamelen voor trials én de klinische praktijk.

Onze doeleinden zijn gebaseerd op feedback van patiënten en onderzoekers. TRICALS – Origin heeft als doel om:

  1. De transitie te bewerkstelligen van een ziekenhuisstructuur naar een patiëntgerichte, minimaal belastende infrastructuur voor ALS-trials
  2. Innovatieve, niet-invasieve digitale biomarkers te ontwikkelen en valideren voor trials
  3. De implementatie van digitale technologie en biomarkers te bevorderen in klinieken, industrie en toezichthouders

Uiteindelijk moet dit leiden tot patiëntgerichte trials die een verandering bewerkstelligen in de manier waarop we medicijnstudies uitvoeren, en die de ontwikkeling van een medicijn tegen ALS versnellen.

Looptijd
Juni 2019 - juni 2022 (3 jaar)
Begroting
€ 298.640,-