17 november 2014

Wmo en AWBZ; veranderingen in 2015

Krijgt u nu zorg uit de AWBZ of Wmo? Dan krijgt u te maken met veranderingen. Per 1 januari veranderen de AWBZ en Wmo. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet uitgevoerd wordt door gemeenten in Nederland. Het doel van deze wet is kortweg om mensen zo goed mogelijk in staat te stellen om deel te nemen aan de samenleving. Het gaat hierbij voornamelijk om ouderen, mensen met psychische problemen en gehandicapten. Gemeenten zijn hierbij verplicht om mensen met een beperking te compenseren door het aanbieden van voorzieningen. De inwoners per gemeente hebben hierbij de keuze tussen een persoonsgebonden budget (pgb) of hulp in natura.

Met een pgb ontvangt de inwoner een bepaald budget, waarmee zelf hulp en/of zorg ingekocht kan worden. Bij zorg in natura is het mogelijk om van de gemeente bijvoorbeeld in bruikleen rolstoel te nemen.

Gemeenten bepalen zelf hoe de uitvoering van de Wmo wordt geregeld en het kan dus per gemeente verschillen. De kosten die worden gemaakt voor de uitvoering van de Wmo worden gefinancierd uit belastinggeld.

Wat betekent de verandering per 1 januari 2015 voor u?
Wat er voor u verandert, hangt af van uw situatie:

 • U woont in een zorginstelling
  U houdt in de nieuwe plannen het recht op verblijf in een instelling. Meestal is dat uw eigen zorginstelling. Maar het kan gebeuren dat uw instelling sluit of wordt verbouwd. Bijvoorbeeld omdat er niet genoeg bewoners zijn. Of omdat de bouwkundige staat niet goed is. Dan verhuist u naar een andere zorginstelling.
 • U ontvangt thuis zorg vanuit de AWBZ
  De AWBZ vervalt per 1 januari 2015. Sommige vormen van ondersteuning die nu nog onder de AWBZ vallen, gaan over naar de gemeente. Bijvoorbeeld begeleiding en dagbesteding. Gemeenten bieden zo veel mogelijk maatwerk. Ze kijken naar uw behoefte en uw eigen mogelijkheden. Krijgt u momenteel verpleging of verzorging thuis op grond van de AWBZ? Vanaf 1 januari 2015 valt dit onder de Zorgverzekeringswet. Hiervoor kunt u terecht bij uw eigen zorgverzekeraar.
 • U ontvangt ondersteuning vanuit de Wmo
  Gemeenten zijn verantwoordelijk voor ondersteuning op basis van de huidige Wmo. Met de Wmo 2015 krijgen gemeenten meer en andere verantwoordelijkheden. Het kan zijn dat uw gemeente u op dit moment ondersteuning biedt vanuit de Wmo. Door de invoering van de Wmo 2015 zal uw gemeente deze ondersteuning anders gaan organiseren. Dit kan ook gevolgen hebben voor u. Is dit het geval, dan zal uw gemeente contact met u opnemen. U krijgt dan een gesprek waarin de gemeente met u bespreekt hoe u het beste kan worden ondersteund. Beslist uw gemeente na het gesprek dat uw ondersteuning wijzigt? Dan zal uw gemeente een redelijke periode aanhouden voordat deze wijzigingen voor u ingaan.
 • U heeft een persoonsgebonden budget (pgb) van de gemeente op grond van de Wmo
  Net als onder de huidige wetgeving kunnen mensen onder voorwaarden kiezen voor een pgb in plaats van zorg in natura. Wel verandert door de nieuwe wetgeving de wijze van uitbetaling. Ook zijn de voorwaarden voor toekenning van een pgb aangepast. Van belang zijn bijvoorbeeld: motivatie, kwaliteit en of iemand in staat is om de aan het pgb verbonden taken op een verantwoorde wijze uit te voeren. De gemeente toetst de aanvraag hierop. Het pgb wordt niet rechtstreeks overgemaakt op de rekening van de cliënt. De Sociale Verzekeringsbank doet namens de gemeente de betalingen rechtstreeks aan de zorgaanbieder.
 • Als u in de toekomst zorg nodig heeft
  Als de plannen van het kabinet doorgaan, blijven mensen zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Vanaf 2015 bekijken gemeenten wat daarvoor nodig is, zoals hulp van het eigen sociale netwerk en eventueel gepaste ondersteuning uit de Wmo 2015. Heeft u geneeskundige zorg nodig? De zorgverzekeraar betaalt de verpleging en verzorging. Heeft u de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig? Dan kunt u een aanvraag indienen bij het CIZ voor zorg met verblijf in een zorginstelling. Thuis (blijven) wonen met zorg kan ook. Maar alleen als de zorg thuis verantwoord is. En als de kosten niet hoger zijn dan de opname in een instelling.

Overgangsregeling Wmo 2015
Het kan zijn dat uw Wmo-indicatie in 2015 doorloopt. Als dit zo is, houdt u uiterlijk tot 31 december 2015 recht op de zorg uit uw indicatie. Op 1 januari 2016 vervallen op grond van de wet alle indicaties, met uitzondering van de indicaties voor beschermd wonen. Daarvoor geldt een overgangstermijn van tenminste 5 jaar.

Gemeenten beslissen over verdere ondersteuning na afloop indicatie
De overgangsregeling geeft gemeenten de tijd zorgvuldig te kijken welke ondersteuning u nodig heeft na afloop van uw huidige indicatie. Tot die tijd zijn uw rechten beschermd door de overgangsregeling.

Overgangsregeling Zorgverzekeringswet
Het kan zijn dat uw AWBZ-indicatie in 2015 doorloopt. Dit gaat per 1 januari 2015 over naar de Zorgverzekeringswet. Uw zorgverzekeraar zorgt ervoor dat uw AWBZ-indicatie op 1 januari 2015 direct verandert in recht op wijkverpleging.

Meer informatie